Главная » Привороты » Приворот чтоб
Ïîäáîðêà çàãîâîðîâ äåðåâåíñêîé ëþáîâíîé ìàãèè äëÿ ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ïðèâîðîòíîé ìàãèè Åñëè ê âàì áóäóò îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé îòáèòü ìóæà îò ñîïåðíèöû, ïîïðîñèòå äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî ðå÷ü èäåò î ìóæå ýòîé æåíùèíû, ÷òîá íå ïðèíåñòè áåäû â ÷åé-òî äîì.

Приворот чтоб

Ïîäáîðêà çàãîâîðîâ äåðåâåíñêîé ëþáîâíîé ìàãèè äëÿ ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ïðèâîðîòíîé ìàãèè

Åñëè ê âàì áóäóò îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé îòáèòü ìóæà îò ñîïåðíèöû, ïîïðîñèòå äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî ðå÷ü èäåò î ìóæå ýòîé æåíùèíû, ÷òîá íå ïðèíåñòè áåäû â ÷åé-òî äîì.

Íàãîâîðèòü íà êàêîé-íèáóäü ïîäàðîê èëè âåùü, êîòîðàÿ ïîòîì áóäåò ó íåãî. Íàãîâîð òàêîé:

Åñëè ó âàñ áûë ðàçãîâîð ñ ìóæåì, ÷òî îí îò âàñ ñêîðî óéäåò, èëè âû ñàìè ýòî çíàåòå, íå îãîð÷àéòåñü, îïîèòå åãî íàãîâîðåííîé âîäîé èëè åäîé.

Íà õëåá, íà âîäó

Íè â ÿñíûé äåíü, íè â íåïîãîäó.

×òîá ðàá (èìÿ) ìåñòà ñåáå íå íàõîäèë

â äîðîãå, â ïóòè.

×òîáû íîãè åãî äðîæàëè, ñëåçû íå âûñûõàëè,

Ñíû äîìîé ê ðàáå (èìÿ) íàçàä çâàëè.

Ñëîâî òâåðäî, áóäåò âå÷íî.

Åñëè ìóæ óæå óøåë îò âàñ, íî â äîìå åùå îñòàëèñü åãî âåùè, íóæíî ñäåëàòü òàê: âçÿòü åãî âåùü, ïåðåêðåñòÿñü, ïîëîæèòü åå ïîä ìàòðàö, ãäå îí ðàíüøå ñ âàìè ñïàë, à ïîñëå 12 íî÷è ÷èòàéòå íàãîâîð ó ïîñòåëè:

Åñëè Âàø ìóæ ëþáèò ïîãóëèâàòü, ìîæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ó íåãî íè ñ êåì íè÷åãî íå ïîëó÷àëîñü.

Îò âåäóíà ïðîâîðíîãî, îò íîæà áóëàòíîãî, òàê ÷òîá ó ðàáà (èìÿ) íå ñòîÿëà æèëà ñòàíàåòàÿ, òåëî áåëîå. Íè íà îäíó ðàáó, êðîìå ìåíÿ:

Íè íà ëîñêóòíóþ,

Íè íà ïîïåðå÷íóþ,

Îòíûíå è äîâåêà. Âî âåêè âåêîâ.

Êàê äîìîâîé íå ìîæåò èçìåíèòü ñâîåìó äîìó, ñâîåìó ïîëó, ñâîåé ñòåíå, òàê íè ñ îäíîé ðàáîé, íè ñ êðàñàâèöåé, íè ñ ðÿáîé, ìîé ìèëûé íå èçìåíèò ìíå. Àìèíü.

Âçÿòü âîëîñ ñ ãðèâû ìåðèíà, íàãîâàðèâàòü íà âîëîñ, ïîòîì ñæå÷ü, ïåïåë ïîëîæèòü â êàðìàí ìóæó, êîòîðûé ãóëÿåò îò æåíû. ×èòàòü ïîñëå çàêàòà:Åñëè âàñ îñòàâèë ìóæ, êóïèòå ñâå÷êó, ïðè ÷òåíèè çàæèãàéòå.

Ñîáèðàþò ïàóòèíó â ëåñó íà îñèíîâûõ äåðåâüÿõ. Ñîáèðàþò, çàõîäÿ òðè ðàçà â ëåñ, òðè äíÿ ïîäðÿä. Çàâàðèâàþò ÷àé äëÿ ìóæà è êëàäóò òóã.

Âàðèñü, ïàóòèíà, âàðèñü, ñåòüþ îáåðíèñü, ÷òîá ìóæ ìîé íå ãóëÿë ñ äåâêàìè, ñ áàáàìè, íè ñ óòðà, íè ñî äíÿ, íè ñ âå÷åðà, íè ñ ïîëóíî÷è äî óòðà.

Êàê ïàóê â ïàóòèíå ñèäèò, òàê áû è ðàá (èìÿ) ñèäåë áû â ìîåì äîìå, íèêóäà áû îò ìåíÿ íå óõîäèë, âñå áû íà ìåíÿ ëþáîâàëñÿ.

×åðòóøêè-áðàòóøêè, âñòàíüòå çà ñïèíîé ó ðàáà (èìÿ), õîäèòå çà íèì, áðîäèòå çà íèì, â ñïèíó åìó øåï÷èòå, â ñåðäöå åìó âëîæèòå èìÿ ìîå (ñâîå èìÿ). Ñëåä â ñëåä, øàã â øàã, íå îòñòàâàéòå è íå îñòàâëÿéòå, îáî ìíå íàïîìèíàéòå. ×òîá èìÿ ìîå çíàë è ïîìíèë è íå çàáûâàë íèêîãäà. Àìèíü.

Èäè, êóäà ïîøåë, âñå ðàâíî âåðíåøüñÿ. Îò ìåíÿ èäåøü ìåðèíîì, â äîìå ìîåì áóäåøü æåðåáöîì. Êàê ãîâîðþ, òàê è áóäåò. Àìèíü.

Òû Ëåâ, ÿ òâîÿ Ëüâèöà, òû ìîé Ãîëóáü, ÿ òâîÿ Ãîëóáèöà. Ëþáè ìåíÿ, êàê ñàì ñåáÿ, è áîëüøå âñåãî íà ñâåòå. Àìèíü.

Ïîññîðèòü ìóæà ñ ðàçëó÷íèöåé äëÿ âîçâðàùåíèÿ â ñåìüþ

Âîçüìó ñåðäöå ðàáà Áîæüåãî (èìÿ), ïîíåñó íà îñòóäó â ëåäÿíîå öàðñòâî, â îñòóäíîå ãîñóäàðñòâî. ×òîá ðàá (èìÿ) ðàáó (èìÿ) íå ëþáèë, ñåðäöå ñâîå îñòóäèë, â ñåðäöå åå íå íîñèë.

 ëåäÿíîì öàðñòâå, â îñòóäíîì ãîñóäàðñòâå ñòîèò ëåäÿíàÿ èçáà, â èçáå ëåäÿíàÿ ñòåíà, ëåäÿíîå îêíî, ëåäÿíàÿ ïå÷ü. ×åðò ñ ÷åðòîâêîé äåðóòñÿ, ùèïàþòñÿ, êðîâüþ îáëèâàþòñÿ, äóìó íå äóìàþò, ñîâåòû íå ñîâåòóþò.

Òàê áû ðàá Áîæèé (èìÿ) ñ ðàáîé Áîæüåé (èìÿ) äðàëñÿ è ùèïàëñÿ, çëèëñÿ è ðóãàëñÿ, äóìû áû íå äóìàë, ñîâåòû íå ñîâåòîâàë. Âåê ïî âåêó îòíûíå äîâåêó. Àìèíü.×èòàþò íà ñîëü, ÷òîá ïîòîì ïîñîëèòü åäó äëÿ ìóæà.

Êóïèòå íîâûé çàìîê, çàêðîéòå åãî íà êëþ÷, ïðè ýòîì ãîâîðÿ çàêëèíàíèå, êëþ÷ âûáðîñèòå.

Åñëè íàéäåòå â ëåñó ìîëîäíÿê ëþáîãî äåðåâà, äîñòàþùåãî â ðîñò âàì äî ïîÿñà, ñëîìàéòå åãî ïîä êîðåíü è ñêàæèòå:

Ìóæ ïàðèòñÿ â áàíå, îáòèðàåò ïîò ñ ëèöà ïëàòêîì. Ñïóñòÿ 3 äíÿ îáòèðàåò ýòèì ïëàòêîì ëèöî æåíû, ãîâîðÿ ïðî ñåáÿ íàãîâîð.

Ïîäñûïàéòå íàãîâîðåííûé ýòèì íàãîâîðîì ñîëè â åäó ìóæó. Áóäåò ëþáèòü è íà ñòîðîíó íå ïîéäåò íèêîãäà.

Ýòèì íàãîâîðîì îòáåéòå ó íåãî ðàç è íàâñåãäà æåëàíèå åñòü è ïèòü â êðóãó æåíùèí. Äàæå åñëè îí áóäåò ãîëîäíûì, åäà íå ïîëåçåò åìó â ãîðëî. Íàãîâîð:

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî íà åäó äåëàþò ïðèâîðîò. ×òîá ïîñòàâèòü îáåðåã, äåëàþò ñëåäóþùåå: ÷èòàþò íà ìÿñî, êîòîðîå çàêèïàåò, ñíèìàÿ ïåíêó, îòêëàäûâàþò åå â òàðåëî÷êó, à çàòåì ñêàðìëèâàþò ñîáàêàì.

è êàê åé óæå æèâüåì íå æèòü,

òàê è ìóæà ìîåãî (èìÿ)

íèêîìó íå ïðèêîðìèòü: íè íà ñûðîå, íè íà âàðåíîå,

íè íà ñëàäêîå, íè íà ñîëåíîå.

Øåïîòîì íå ñãóáèòü, ñ ëîæêè, ñ êðóæêè íå îïîèòü,

ñ òàðåëêè íå íàêîðìèòü. Êèïè, ïëîòü, âûêèïàé, à òû, ñîáàêà, áåäó ñæèðàé.

Ïîêà ñîáàêà ñîëîâüåì íå çàïîåò, äî òåõ ïîð ìîå

ñëîâî íèêòî íå ïåðåáüåò. Íè âåäóí, íè âåäóíèöà,

íè öàðü, ñëîâî, öàðèöà.

Îõ, ìàòè ïåðâàÿ çâåçäà, íà íåáå âûñîêî, îò ìåíÿ

äàëåêî, óâèäü ðàáà (èìÿ), âñòðåòü åãî íà äîðîãå,

íà ÷óæîì îãîðîäå, íà èçìåííîì ïîðîãå, â äîìå, â ïîëå,

ïîñóõó è â ìîðå. Íàâåäè íà íåãî òîñêó,

÷òîá ñ ÷óæèìè äåâêàìè íå çàñèæèâàë, èç ÷óæèõ ðóê õëåáà-ñîëèíå áðàë, â ÷óæîé ïîñòåëè íå çàñûïàë, ïðî ìåíÿ,

ñâîþ æåíó (èìÿ), íè íà ÷àñ íå çàáûâàë.

Âîçüìè åãî, çâåçäà, ïîä óçöà, ïðèâåäè åãî ñþäà,

êî ìíå, Áîæüåé ðàáå (èìÿ).

Àêî ïòèöà ëåòèò äî ñâîåãî ãíåçäà,

ñêîòèíà äî ñâîåãî ëóãà,

ëîøàäü äî æåðåáÿòè, îâöà äî ÿãíÿòè,

ìàòü äî ñâîåãî äèòÿòè.

Òàê ÷òîá ðàá Áîæèé (èìÿ) áåæàë

äî ìåíÿ, äî ðàáû Áîæüåé (èìÿ),

äî ìîèõ ÷åðíûõ áðîâåé,

äî ìîèõ ÿñíûõ î÷åé, äî àëûõ ãóá, äî áåëîãî ëèöà,

äî ðåòèâîãî ñåðäöà, äî ìîåãî äîìà,

äî ñóïðóæåñêîãî ïîðîãà.

×èòàþò íà ïèòüå, åäó, ïî ÷åòíûì äíÿì, â ïîëíîëóíèå.

О admin

x

Check Also

Последствия приворота для заказчика и жертвы

Последствия приворота для жертвы и заказчика Любовные привороты в моей практике занимают одну из ключевых позиций. Клиенты, которые ко мне обращаются с просьбой произвести этот вид магического воздействия, практически всегда интересуются тем, будет ли иметь сделанный приворот какие-либо последствия, и каким образом они повлияют на отношения действующих лиц ритуала.

Приворот на бумаге: как сделать своими руками, советы

«Слово не воробей, вылетит не поймаешь» ; так говорят в народе. А если слово отобразить на чистом бумажном листке и прочитать особенное заклинание ; оно приобретет еще большую магическую силу.

Сильный заговор на любовь парня и девушки: приворот, ритуалы

Сильный любовный заговор может действовать с той же силой, что и приворот. Есть ритуалы, с помощью которых можно добиться эффекта легкой влюбленности, эйфории, легкости в общении, симпатии.

КАК НАЙТИ ПРОВЕРЕННУЮ БАБКУ ГАДАЛКУ — ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ

Хорошие бабушки гадалки есть не только в больших городах, есть они и в селах, и в маленьких глухих деревеньках, куда не во всякое время года добраться можно. Однако надежную тропку к настоящей бабушке-ворожке знают и в многолюдных мегаполисах.